Om Stord Helsepark

Om Stord Helsepark

Stord Helsepark er eit senter for samarbeid innan helsetenester

Med Stord Helsepark ønsker me å utvikla morgondagens helsetilbod. Gjennom å samlokalisera eit breitt spekter av lege- og helsetenester under same tak, er målet å etablera eit heilskapleg tilbod av høg kvalitet som gjer helseparken til det naturlege førstevalet for pasientar, brukarar og kundar frå heile Sunnhordland. Vil du vera med på laget, kan me tilby lokale i alle storleikar – skreddarsydde til dine behov.

Stord Helsepark blir bygd i Borggata, midt i Leirvik sentrum. Her er me tett på buss- og hurtigbåtterminal, og får eiga kundeparkering rett utanfor huset. Dermed er helseparken lett tilgjengeleg for innbyggarane i Sunnhordland.

Med mål om betre folkehelse og ei styrking av helse- og omsorgstenester på ein berekraftig måte, utfordrar Samhandlingsreforma alle delar av helsetenesta til å forbetra samarbeidet og samhandlinga seg imellom. Stord Helsepark vil vera med på å bygga opp under intensjonane i denne reforma gjennom

– å gi folk tidleg og god hjelp nærast mogleg der dei bur

– å gi eit meir heilskapleg tilbod på ein stad

– å legge til rette for godt samarbeid mellom ulike aktørar

– å fokusere på frisklivstilbod

Me ønsker deg med på laget!

Breitt fagmiljø

Stord Helsepark vil innehalda eit breitt spekter av spesialiserte helsetenester – i skreddarsydde lokale.